Infrarood Gezondheid Top Menu

Disclaimer

Disclaimer

De informatieverstrekking op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De lezer wordt dan ook nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts en/of diëtist te raadplegen voor specifieke informatie met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie.

De informatieverstrekking op deze website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op deze website geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Wanneer er sprake is van medische klachten, ziekten, behandelingen of onderzoek, kan de informatie op deze website dienen als ondersteuning van:

  • contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
  • de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers van deze site wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan een bekwaam arts of een andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de door deze site gepubliceerde informatie.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Deze website en Thermo Medica bieden in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies. E-mails van bezoekers die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg worden niet beantwoord.

De samenstelling van deze site is naar eer en geweten met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Voor informatie die desondanks toch blijkt onvolledig of niet correct is te zijn opgenomen, aanvaard infrarood-gezondheid.nl (website van Thermo Medica), de auteurs, medewerkers, redactie en betrokkenen dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons uiteraard gaarne aanbevolen.

Thermo Medica, de auteurs, medewerkers, redactie en betrokkenen aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op externe sites waarnaar wordt verwezen.

De producten op deze site worden geleverd door Thermo Medica. De producten op deze site zijn geen geneesmiddelen, maar gezondheidsproducten. De teksten op deze website voldoen aan de criteria van de Keuringsraad KOAG/KAG, een instantie die is belast met het toezicht op de openlijke aanprijzing van gezondheidsproducten en geneesmiddelen.

Thermo Medica neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van de gezondheidsproducten. Raadpleeg bij aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw arts. Lees voor gebruik altijd de gebruikers informatie van het product. Zie voor de algemene voorwaarden “Bestel- en Leveringsvoorwaarden” verder op de site.

Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via deze website, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit deze website wordt verwezen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Beweringen en meningen, geuit in het forum op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internetprovider.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigt, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een breed informatieaanbod voor bezoekers van deze website. De redactie, de webmaster of de internetprovider hebben geen enkele zeggenschap over de informatie en/of diensten die deze websites bieden en/of onderhouden, noch tijdens de eerste plaatsing van de link, noch op een later tijdstip, en zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de via deze links aangeboden informatie, producten of diensten.

Verwijzingen naar deze website door middel van links zijn toegestaan.

Op de door deze website verstrekte informatie en verleende diensten is het Nederlands Recht van toepassing en is in het geval van geschillen de Rechtbank te Amsterdam bevoegd te oordelen.